Režimové požadavky MŠ

REŽIMOVÉ POŽADAVKY MŠ

Nástup dětí (nejlépe do 8:00)

Hra 6:30-8:00 - individuální, volné hravé aktivity,

s individuální činností, úklid hraček.

8:20 - 8.30 - pohybové aktivity

8:30 - 8:40 - hudebně-pohybová chvilka

8:45 - 9:00 - příprava na svačinu, hygiena WC, svačina

9:00 - 9:45 - činnosti dětí vyplývající z TVP

Pobyt venku

Délka pobytu - zpravidla 2 hodiny dopoledne, pobyt venku probíhá i v deštivém počasí, pobyt venku bývá zrušen v případech souvislého a prudkého deště, větru a silného mrazu. V těchto případech bývá nahrazen pobyt venku náhradní činností zvolenou pedagogem v dané třídě (volné pohybové aktivity, tělovýchovné aktivity).

Odpočinek

Podmínky k relaxaci a odpočinku na lůžku splňuje denní místnost - herna. Každá třída je vybavena skladem lůžkovin a molitanových lehátek, které se každodenně rozkládají v denní místnosti.

Každé dítě má své vlastní lehátko, označené značkou, taktéž i prostěradlo a povlečení na polštář a peřinu jsou označeny značkou dítěte.

V současné době probíhá praní prádla v prádelně.

Relaxace na lůžku - odpočinek

- relaxace na lůžku

- klidové aktivity

- poslech pohádek

- poslech relaxační hudby

Stravování:

Počet stravovaných dětí v době oběda (pokud je dítě přítomno v době podávání oběda, vždy se stravuje)

Časový odstup jednotlivých jídel je tři hodiny (nesmí přesáhnout tři hodiny)

Pitný režim:

Po celý den mají děti k dispozici pitný režim - stoleček s pitným režimem, každé dítě má svůj vlastní hrneček , označený značkou dítěte, po použití je vedeno k tomu, aby si svůj hrnek omylo a odložilo na určené místo. 1x týdně jsou hrnky na pitný režim umyty v myčce.

Druh nápojů - pitná voda, voda s citronem, džus s vodou, čaj, voda ochucená ovocem

Způsob a intenzita větrání a vytápění

Teplota vzduchu:

Denní místnosti (nejméně 20 °C až 22 °C),

Zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18 °C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 ºC) musí být provoz zařízení zastaven.

Kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností musí být zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí měřit teplotu s přesností ± 0,5 °C)

Větrání:

Způsob, ovladatelnost - větrání se provádí denně v každé místnosti

Režim větrání - v době nepříznivých meteorologických podmínek se provádí rychlé vyvětrání a následné uzavření.

Osvětlení

Denní osvětlení:

V prostorách určených k trvalé činnosti dětí musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Pro většinu zrakových činností se vyžaduje převažující směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.

Rovnoměrnost osvětlení:

denního bočního osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty činitele denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu, musí být v prostorách s trvalým pobytem dětí nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15.

umělého osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a průměrné osvětlenosti v rozsahu pracovních míst musí být v prostorách s trvalou činností dětí nejméně 0,65, v prostorách s krátkodobým pobytem nejméně 0,4.

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:

Zařízení pro regulaci denního osvětlení (osvětlovací otvory musí být opatřeny zařízením pro regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty) - budou zakoupeny žaluzie proti prudkému slunci.

Rozptylné povrchy a povrchové úpravy k omezení možnosti oslnění odrazem.

Barevná úprava místností a ploch.

Použití lesklých povrchů (v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou narušovat zrakovou pohodu).

Zásobování pitnou vodou

Zdroj: veřejný vodovod. Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou vyhovujícím požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem "Doklad o provedeném vyšetření kvality vody".

Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna prádla: lůžkovin nejméně jednou za 3 týdny, ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned.

Praní prádla:

Způsob zacházení s prádlem a praní (musí zabraňovat přenosu infekčních onemocnění a provoz prádelny nesmí negativně ovlivňovat provoz předškolního zařízení).

Čisté lůžkoviny se skladují v samostatných skladech nebo v čistých, uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech.

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

 • způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

 1. setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
 2. za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

Týdenní, celkový:

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned

Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele

 • způsob a četnost desinsekce a deratizace

profylakticky 1x ročně a dle potřeby - použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD

 • manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

Další požadavky

 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 1. aktivity: vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních,
 2. způsob a forma zařazení do výchovného procesu
 • školní řád mateřské školy
 • evidence a registrace úrazů
 • lékárnička první pomoci, seznam telefon. čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.