Denní řád školy

DENNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz MŠ: od 6:30 do 16:30 hodin, MŠ se v 16:35 hodin uzamyká.

Od 6:30 do 8:30 hodin - scházení dětí

Spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební,

výtvarné atd.)

Individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, individuální péče o děti

se specifickými vzdělávacími potřebami,

reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče, individuální

rehabilitační péče, práce dle strukturovaného režimu, logopedická péče

Hygiena, svačina

Pobyt venku

Hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

Odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, náhradní nespací aktivity

dle věku dětí, péče speciálně pedagogická, logopedická, nadstandardní

aktivity

Hygiena, odpolední svačina

Spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních

aktivitách, individuální plánované činnosti

Do 16:30 hodin - rozcházení dětí.

Režim dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.

Objekt je po dobu režimu dne elektronicky bezpečnostně zajištěn.

Mateřská škola se otevírá 5 minut před zahájením provozu. K zajištění bezpečnosti Vás prosíme po zazvonění u dveří představit se jménem.

Rodiče mohou přivádět děti do MŠ do 8:30 hodiny ranní, dle potřeby a domluvy s třídní učitelkou je možno také později.

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole rodič nahlásí do MŠ nejpozději do 7:30 hodin. Po dlouhodobé nepřítomnosti nahlaste, prosím, den příchodu dítěte do mateřské školy.

Ráno rodiče či zákonní zástupci vždy předávají dítě ve třídě, pak teprve přebírá učitelka za dítě odpovědnost do opětovného předání zákonnému zástupci.

Jestliže bude trvale vyzvedávat dítě jiný rodinný příslušník nebo jiná osoba, rodiče na začátku školního roku tuto skutečnost nahlásí učitelkám a vyplní "Zmocnění pro předávání dítěte". Bez vyplněného zmocnění nemůže být dítě vydáno.

Prosíme rodiče, aby v době vydávání obědů čekali ve vestibulu MŠ. Umožníte tím Vašim dětem dostatek klidu a času se naobědvat (výdej oběda je od 11:15 hod. do 12:15 hodin).