Charakteristika MŠ Tyršovy sady

MATEŘSKÁ ŠKOLA SE PŘEDSTAVUJE

Školní rok 2021/2022

Mateřská škola Tyršovy sady 676, Hostinné. Nachází se v bezbariérové budově u městského parku a sportovní haly.

Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Svobodová, zajišťuje logopedickou péči.

Škola má kapacitu 56 dětí a na školní rok 2021/2022 je zapsáno 54 dětí.

V heterogenní (smíšené) třídě jsou zapsány děti od 2 do 7 let (věk dosažený v průběhu školního roku):

Třída Koťátka - 26 dětí, třídní učitelky Mgr. Kristýna Kobrová a Iva Nízká, pedagogická asistentka Markéta Kábová.

Ve dvou třídách s méně početným kolektivem jsou zapsány děti ve věku od 4 do 7let(věk dosažený v průběhu školního roku). Přijetí je možné pouze na základě poradenského zařízení:

Třída Ptáčci - 14 dětí, třídní učitelky Bc. Irena Jandurová a Mgr. Veronika Pohl, pedagogická asistentka Zdeňka Polanská.

Třída Ptáčci - 14 dětí, třídní učitelky Bc. Jana Hančovská a Mgr. Michaela Nová, pedagogická asistentka Jana Zaplatílková.

Školní vzdělávací program: " Školka pro všechny".

Vychovává děti ke svobodě rozhodování v rámci stanovených pravidel, výchovně vzdělávací

Provoz školy je od 6:30 do 16:30 hod.

Obědy se dováží ze školní vývařovny Krkonošského gymnázia Hostinné. V mateřské škole se připravují svačiny a přesnídávky, které doplňují spotřební koš.

MATEŘSKÁ ŠKOLA TYRŠOVY SADY

Integrace dětí

Mateřská škola je bezbariérová jednopodlažní budova koncipovaná na tři oddělení - jedna běžná třída a dvě třídy speciální pro děti se specifickými potřebami. Mateřská škola umožňuje setkávání dětí z běžné třídy a dětí s postižením. Učí se žít vedle sebe se svými přednostmi i nedostatky, nejen v rámci třídy, ale i v rámci školy. Tímto způsobem dochází k aplikaci prvků integrace.

Komplexní péče

Dětem je poskytována všestranná speciálně pedagogická, logopedická, pedagogická, sociální a poradenská péče. Péči zajišťuje tým složený z pedagogů, speciálních pedagogů a logopedické pracovnice, asistentek.

"Škola podporující zdraví"

Naše mateřská škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví. Certifikát, opravňující školu používat tento název, pravidelně každé tři roky na základě výsledků, obhajujeme ve Státním zdravotním ústavu v Praze.

Rozmanité aktivity

Naše školka nabízí nejrůznější aktivity pro radost a zdraví dětí: keramiku, plavání, lyžařskou školičku, dramatický kroužek, environmentální výchovu, seznamování s počítačem, pro předškolní děti práci v edukativně stimulačních skupinkách s cílem rozvoje schopností a dovedností budoucích prvňáčků, využíváme alternativní metody.

Několikrát do roka pořádáme netradiční akce pro děti - např. "Cesta za pirátským pokladem ", "Cesta za drakem" s pouštěním draka, "Karneval", "Vánoční besídka, "Putování za Sněhovou královnou", "Den dětí", "Pasování školáků", nebo velmi atraktivní "Čarodějnice" a "Zahradní slavnost".

S kým spolupracujeme

Spolupracujeme s SPC a PPP Trutnov - pořádáme besedy s rodiči dětí předškoláků, navštěvuje nás předškolní psycholožka. Máme dobrou spolupráci se ZUŠ, ZŠ a ZŠ Sluneční v Hostinné, dále se skauty, dobrovolnými hasiči, dětským domem a odborným učilištěm i se zřizovatelem. Tvoříme projekty, které jsou na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje Královéhradeckého kraje podporovány formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje.